Klubbordföranden Janne Gebring öppnar mötet. I bakgrunden revisor Bosse Andersson, HSO Bosse Ericsson, styrelseledamoten Bengt Dahlby.


Terminalklubb Stockholm Syds budgetmöte 12 november 2016

 • Ca 25 röstberättigade medlemmar hade letat sig till terminalen denna gråa novembereftermiddag, ungefär lika många som de senaste åren när inga kontroversiella frågor stått på dagordningen.

  Fyllnadsval
  Mahmoud Alshobaki från Segeltorp, som numera ingår i den gemensamma terminalklubben, invaldes i valberedningen.

  Aktivitetsplan 2017
  Först på dagordningen stod som vanligt klubbens aktivitetsplan för kommande år. Mötet antog det förslag som publicerats i det ExtraFacktuellt som skickats hem till alla medlemmar.
    Skrivningen om anställningarna diskuterades: "Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet". Är detta realistiskt idag? Styrelsen framhöll att vi måste jobba med den målsättningen, även om vi vet att det idag är svårt att uppnå den.
    Kritik framfördes mot hur arbetsplatsträffarna numera genomförs. De har blivit rena informationsmöten för arbetsgivarna och inte de dialogmötena det är tänkt att de ska vara. Styrelsen lovade framföra detta till arbetsgivaren. Man förklarade också att de färre träffarna (bara en gång/månad mot tidigare två gånger) beror på det sämre centrala avtal som slutits. Den lokala arbetsgivaren vill inte frångå detta.

  Budgeten
  Den föreslagna budgeten antogs. Klubbens inkomster beräknas 2017 uppgå till 225.000 kronor och utgifterna till 275.000 kronor. Det budgeterade underskottet på 50.000 kronor tas från klubbens kapital.
    Medlemsavgiften till klubben fastställdes till samma belopp som föregående år. Avgiftstabellen finns än så länge på klubbens hemsida.

  Ändringar i klubbens arbetsordning och sektionsstadgarna
  Styrelsen hade föreslagit några ändringar i arbetsordningen. Segeltorp är numera en sektion i Terminalklubben, vilket bör framgå av arbetsordningen. Dessutom minska medlemsantalet och därför föreslog styrelsen att kassörsposten i sektionsstyrelserna avskaffas och sektionernas ekonomi i fortsättningen ska skötas av klubbskassören.
    Nu blev det litet rörigt i behandlingen av de föreslagna ändringar varför mötet beslöt att återremiitera frågan till styrelsen och bordlägga beslutet till årsmötet.

  Aktuella frågor
  Janne Gebring och Åke Anevad från styrelsen rapporterade om den bekymmer med schemaläggningen som beslutet att flytta UE-breven till Rosersberg (dock inte klumpen) innebär. Styrelsen arbetar för att undvika ett återinförande av delade vakter och att delpensionärernas scheman försämras.
    Samtidigt kommer företagets allt sämre ekonomi att innebära än hårdare besparingskrav – samtidigt som den senaste tidens hårda mediebevakning av Posten innebär att servicen måste förbättras. En svårlöst ekvation.
    HSO Bosse Ericsson rapporterade bland annat om de ansträngingar som gjorts för att komma tillrätta med arbetsvariationen vid maskinerna.
    Segeltorps skyddsombud rapporterade bland annat om problem med skyddsskor som nu är på väg att lösas och placeringen av en "avsnöingsanläggning" för att få bort snön på taket på lastbilarna.
    Styrelsen och sektionsordförandena rapporterade om lönerevisionen. Den är klar på samtliga enheter och den nya lönen kommer att betalas ut på novemberlönen. Man har även den här gången lyckats att undvika en alltför stor lönespridning inom kollektiven.

  Jan Åhman

  En utförligare rapport från mötet kommer i Facktuellts julnummer.


  Vice ordförande Åke Anevad.


  Styrelseledamoten Monica Lindberg och vice klubbsekreterare Anne-Helene Pettersson.


  Segeltorpsbordet.  HSO Bosse Ericsson.


  Pia Zetterberg.


  Vice ordförande Mohibul Ezdanikhan.